Strefa pacjenta

Regulamin konkursu „Mój wymarzony dzień”

Regulamin konkursu „Mój wymarzony dzień”

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4,34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP:553-239-38-82, REGON: 2240709793, zwana dalej organizatorem.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu (dalej „Konkurs”) mogą być wyłącznie dzieci, których opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.

2. Warunkiem skutecznego uczestnictwa w konkursie jest podanie imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna prawnego dziecka, numeru telefonu opiekuna prawnego dziecka oraz przekazania pracy konkursowej w terminie do dnia 22 czerwca 2018r. Na adres Kliniki Dental-Care w Bielsku- Białej , bądź przekazać je osobiście  na ręce recepcjonistek jednej z  klinik Organizatora (Klinika w Bielsku-Białej bądź w Żywcu)

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na przekazaniu pracy plastycznej o tematyce „wspomnienia z wakacji” wykonanej dowolną techniką przez uczestnika Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.

2. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatorzy powołują trzyosobową komisję konkursową ( zwaną „Komisją”)

3. Komisja dokona oceny prac plastycznych z uwzględnieniem kryteriów: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

4. Komisja jest niezależna w ocenie prac plastycznych a jej rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny.

5. Po przeprowadzonym konkursie Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków.

6. Rozstrzygnięcie  konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 czerwca 2018r.

§ 4. Nagrody

1. Uczestnicy, którzy są autorami trzech najlepiej ocenionych prac plastycznych otrzymają 2 osobowe wejściówki do „EKO PARK W DECHE”.

2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma drobny upominek w postaci maskotki, a także prawo do skorzystania z nieodpłatnej wizyty adaptacyjnej w jednej z klinik Organizatora. Ze wspomnianej usługi można skorzystać do dnia 31.12.2018r.

3. Nagrody nie można zamienić na inna nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

4. Nagrody gwarantowane będą przekazywane uczestnikowi Konkursu w momencie dostarczenia pracy konkursowej do kliniki Organizatora. Jeżeli uczestnik konkursu zdecyduje się na wysyłkę pracy plastycznej, powinien najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018r.   Zgłosić się do jednej z klinik Organizatora w  celu odbioru nagrody gwarantowanej . Nagrody główne będzie można odebrać w terminie do dnia 25 czerwca 2018r w Klinice Dental- Care w Bielsku-Białej. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, uczestnik traci prawo  do jej otrzymania.

5. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie odbioru podpisane przez opiekuna prawnego.

§ 5. Postanowienie końcowe

1. Uczestnik Konkursu oraz opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu wszelkie sprawy rozstrzyga Organizator Konkursu.