Strefa pacjenta

Regulamin konkursu " Wakacyjne wspomnienie" 2019

Regulamin konkursu „Wakacyjne wspomnienie” § 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą wŻywcu przy ul. PCK 4,34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP:553-239-38-82, REGON: 2240709793, zwana dalej organizatorem.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Uczestnikami konkursu (dalej „Konkurs”) mogą być wyłącznie dzieci, których opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.

2. Warunkiem skutecznego uczestnictwa w konkursie jest podanie imienia uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna prawnego dziecka, udostępnienie zdjęcia konkursowego pod grafikąkonkursową na facebooku.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega udostępnieniu zdjęcia o tematyce „Wakacyjne wspomnienie ”. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedno zdjęcie.

2. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatorzy powołują trzyosobową komisję konkursową( zwaną „Komisją”)

3. Komisja dokona oceny zdjęć z uwzględnieniem kryteriów: zgodność z tematyką i oryginalność. 4. Komisja jest niezależna w ocenie zdjęć a jej rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny.

5. Po przeprowadzonym konkursie Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków.

6. Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 października 2019 r.

§ 4. Nagrody

1. Uczestnicy, którzy są autorami dwóch najlepiej ocenionych zdjęć otrzymają wizytęadaptacyjną w Klinice Dental Care oraz zestaw ciastoliny play doh. Ze wspomnianej usługi można skorzystać do dnia 31.12.2019r.

2. Nagrody nie można zamienić na inna nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

3. Nagrody gwarantowane będą przekazywane uczestnikowi Konkursu w momencie pojawienia się zwycięzców w Klinice Organizatora. . Nagrody główne będzie można odebrać w terminie do dnia 25 października 2019 r. w Klinice Dental- Care w Bielsku-Białej. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, uczestnik traci prawo do jej otrzymania.

5. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie odbioru podpisane przez opiekuna prawnego.

§ 5. Postanowienie końcowe

1. Uczestnik Konkursu oraz opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu wszelkie sprawy rozstrzyga Organizator Konkursu.