Strefa pacjenta

Regulamin Konkursu „Wspomnienia z wakacji”

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.

§ 2. Postanowienia Ogólne

 1. Uczestnikami konkursu (dalej „Konkurs”) mogą być wyłącznie dzieci, których opiekun prawny wyraził zgodę na udział w Konkursie.
 2. Warunkiem skutecznego uczestnictwa w Konkursie jest podanie imienia i nazwiska uczestnika, imienia i nazwiska opiekuna prawnego dziecka, numeru telefonu opiekuna prawnego dziecka oraz przekazanie pracy konkursowej w terminie do dnia 29 września 2017 r. na adres Organizatora Konkursu. Prace można wysyłać na adres Kliniki Dental-Care w Bielsku-Białej, bądź przekazać je osobiście na ręce recepcjonistek jednej z klinik Organizatora (Klinika w Bielsku-Białej bądź w Żywcu).

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Konkurs polega na przekazaniu pracy plastycznej o tematyce „Wspomnienia z wakacji” wykonanej dowolną techniką przez uczestnika Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie jedną pracę plastyczną.
 2. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatorzy powołują trzyosobową komisję konkursową (zwaną „Komisją”).
 3. Komisja dokona oceny prac plastycznych z uwzględnieniem kryteriów: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 4. Komisja jest niezależna w ocenie prac planistycznych, a jej rozstrzygnięcie ma charakter ostateczny.
 5. Po przeprowadzonym konkursie Komisja sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków.
 6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpią w dniu 6 października 2017 r.

§ 4. Nagrody

 1. Uczestnicy, którzy są autorami trzech najlepiej ocenionych prac plastycznych otrzymają zestaw ciastoliny Play-Doh Mały Dentysta.
 2. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma drobny upominek w postaci maskotki, a także prawo do skorzystania z nieodpłatnej wizyty adaptacyjnej w jednej z klinik Organizatora. Ze wspomnianej usługi będzie można skorzystać do dnia 31.12.2017 r.
 3. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 4. Nagrody gwarantowane będą przekazywane uczestnikowi Konkursu w momencie dostarczenia pracy konkursowej do kliniki Organizatora. Jeżeli uczestnik Konkursu zdecyduje się na wysyłkę pracy plastycznej, powinien najpóźniej do dnia 13 października 2017 r. zgłosić się do jednej z Klinik Orgnizatora w celu odbioru nagrody gwarantowanej. Nagrody główne będzie można odebrać w terminie do dnia 13 października 2017 r. w Klinice Dental-Care w Bielsku-Białej. W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie, uczestnik traci prawo do jej otrzymania.
 5. Nagrodzonemu uczestnikowi nie przysługuje możliwość przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika.  
 7. Dowodem wydania nagrody będzie potwierdzenie odbioru podpisane przez opiekuna prawnego uczestnika.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik Konkursu oraz opiekun prawny uczestnika Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu wszelkie sprawy rozstrzyga Organizator Konkursu.