Strefa pacjenta

Regulamin programu lojalnościowego "Mój dentysta - Dental-Care!"

 1. Organizatorem Programu „Mój Dentysta – Dental-Care!” (zwanego dalej „Programem”) jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Program trwa od dnia 4 kwietnia 2017 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która kiedykolwiek skorzystała z usług Kliniki i zamierza skorzystać z usług Kliniki ponownie;
 • Wizycie – należy przez to rozumieć wizytę w Klinice w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi/usług świadczonych w Klinice. 
 1. Program skierowany jest do Klientów wszystkich gabinetów stomatologicznych Organizatora (dalej „Klinika”) oraz do Nowych Pacjentów w rozumieniu pkt 6 niniejszego Regulaminu.
 2. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej Wizyty w Klinice, na zasadach określonych w Regulaminie:
 • przez Klienta – w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług wykonanych podczas jednej Wizyty, następującej po Wizycie Nowego Pacjenta w rozumieniu pkt 6 
 • przez Nowego Pacjenta w rozumieniu pkt 6 niniejszego Regulaminu – w wysokości 10 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.
 1. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:
 • Polecił usługi Organizatora osobie trzeciej;
 • Osoba trzecia skorzystała z co najmniej jednej odpłatnej usługi Kliniki Organizatora wskazując w czasie rejestracji dane Klienta (imię, nazwisko, miejscowość), który polecił jej usługi Kliniki (dalej „Nowy Pacjent”);
 • Nowy Pacjent rozpoczyna leczenie w gabinetach Kliniki po raz pierwszy (jako pacjent pierwszorazowy).
 1. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 6 powyżej, przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu najbliższej wizyty Klienta w Klinice.
 2. Nowy Pacjent może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu upranień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Klinice.
 3. Informacja o programie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.dental-care.pl oraz na profilu Facebook Organizatora znajdującego się pod adresem URL: https://www.facebook.com/DentalCare.Niescieronek.
 4. Klient może polecić usługi Kliniki nieograniczonej liczbie Nowych Pacjentów i za każde spełnienie warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 6 powyżej, otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 20% ceny brutto usług zrealizowanych w ramach jednej Wizyty w Klinice.
 5. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym w szczególności z obniżką, do której uprawnia Karta Stałego Klienta, Voucher lub inne Programy. Klient przed wykonaniem usługi wybiera promocję lub program, z jakiego chce skorzystać
 6. Zniżka nie dotyczy usług protetycznych i ortodontycznych.
 7. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.