Strefa pacjenta

Regulamin Promocji 20% zniżki dla Czytelniczek "LAYDY'S CLUB"

Regulamin Promocji 20% zniżki dla Czytelniczek “LAYDY’S CLUB”

 

 1. Organizatorem Promocji jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 16.10.2017r. do 31.05.2018. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja skierowana jest do klientów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Bielsku-Białej przy ulicy Jana III Sobieskiego 185 (dalej „Klinika”).
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę zamierzającą skorzystać z usług Kliniki.
 5. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny usług stomatologicznych zrealizowanych podczas jednej wizyty w Klinice (dalej „Usługa”), a z której to Klient korzysta poprzez przekazanie hasła „Lady;s Club” (dalej „Hasła”) podczas dokonywania rejestracji telefonicznej, bądź rejestracji w Klinice.
 6. Obniżka ceny wynikająca z przekazania Hasła jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usług zrealizowanych podczas jednej wizyty w klinice.
 7. Informacja o haśle promocyjnym została zamieszczona w magazynie Lady’s Club.
 8. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 9. Promocja nie łączy się z obniżką ceny, do której uprawnia Karta Stałego Klienta. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta Klient przed wykonaniem usługi wybiera obniżkę wynikającą z programu lojalnościowego bądź wynikającą z niniejszego Regulaminu Promocji. 
 10. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 11. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.