Strefa pacjenta

Regulamin promocji -40% na zabieg higienizacji

 1. Organizatorem Promocji jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 13.02.2020r. do 29.02.2020 r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny usługi za wykonanie zdjęcia bilboardu Dental care  bądź reklamy Dental Care na taksówce Okay Taxi oraz udostępnienie zdjęcia w dowolny sposób na facebooku lub instagramie z oznaczeniem Kliniki Dental Care.  
 4. Promocja skierowana jest do klientów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Bielsku-Białej zlokalizowanej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Żywcu mieszczącej się przy ul. PCK 4 (dalej „Kliniki”).
 5. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę zamierzającą skorzystać z usług Klinik.
 6. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny usługi higienizacji zrealizowanej podczas jednej wizyty w wybranej Klinice Organizatora . Z usługi higienizacji z Voucherem 40% może skorzystać wyłącznie pacjent, który wcześniej odbędzie wizytę konsultacyjną w klinice Organizatora bądź jest już pacjentem Kliniki Dental Care. Klient korzysta  z usługi poprzez:
  1. okazanie voucher’a przekazanego przez Organizatora (dalej „Voucher”) w trakcie rejestracji w recepcji Kliniki.
 7. Obniżka ceny wynikająca z Voucher’a jest jednorazowa i wynosi -40% wartości Usługi.
 8. Ilość Voucher’ów okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 6 niniejszego Regulaminu.
 9. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 10. Promocja nie łączy się z obniżką ceny, do której uprawnia Karta Stałego Klienta. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta, Klient przed wykonaniem usługi wybiera obniżkę wynikającą z programu lojalnościowego bądź wynikającą z niniejszego Regulaminu Promocji. 
 11. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 12. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.