Strefa pacjenta

Regulamin Programu „-20% na pakiet ,,ZDROWE ZĘBY”

Regulamin Programu „-20% na pakiet ,,ZDROWE ZĘBY”

 1. Organizatorem Programu „-20% na pakiet ,,ZDROWE ZĘBY” (zwanego dalej „Programem”) jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Program trwa od dnia 19 grudnia 2023 r. do 31.12.2024. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
 1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która nigdy wcześniej nie skorzystała z usług Kliniki i zamierza skorzystać z usług Kliniki po raz pierwszy;
 2. Wizycie – należy przez to rozumieć wizytę w Klinice w celu skorzystania z pakietu obejmującego przegląd stomatologiczny, tomografię komputerową oraz konsultację stomatologiczną.
 1. Program skierowany jest do Nowych Pacjentów w rozumieniu pkt 6 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu wszystkich gabinetów stomatologicznych Organizatora (dalej „Klinika”).
 2. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej (pierwszej) Wizyty w Klinice, na zasadach określonych w Regulaminie:
 1. przez Nowego Pacjenta w rozumieniu pkt 6 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu – w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.
 1. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:
 1. Umówił się na wizytę w terminie 19.12.2023-31.01.2023
 2. Nowy Pacjent rozpoczyna leczenie w gabinetach Kliniki po raz pierwszy (jako pacjent pierwszorazowy).
 1. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 6 powyżej, przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu pierwszej wizyty Klienta w Klinice.
 2. Nowy Pacjent może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Klinice.
 3. Informacja o programie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.dental-care.pl oraz na profilu Facebook Organizatora znajdującego się pod adresem URL: https://www.facebook.com/DentalCare.Niescieronek.
 4. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 5. Program nie dotyczy ortodoncji, implantów, protetyki, implantoprotetyki i leczeniu w znieczuleniu ogólnym.
 6. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 7. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.