Strefa pacjenta

Regulamin promocji "Voucher - 20% zniżki"

Regulamin promocji „Voucher - 20% zniżki”

 

 1. Organizatorem Promocji jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.
 2. Promocja trwa od dnia 30.08.2019r. do 31.12.2023 r.. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja skierowana jest do klientów Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Bielsku-Białej zlokalizowanej przy ul. Jana III Sobieskiego oraz Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Dental-Care w Żywcu mieszczącej się przy ul. PCK 4 (dalej „Kliniki”).
 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć osobę zamierzającą skorzystać z usług Klinik.
 5. Promocja polega na możliwości skorzystania z obniżenia ceny usług stomatologicznych  (nie dotyczy usług protetycznych, implantologicznych,ortodontycznych, wybielania) zrealizowanych podczas jednej wizyty w wybranej Klinice Organizatora (dalej „Usługa”), z której to Klient korzysta poprzez:
  1. okazanie voucher’a przekazanaego przez Organizatora (dalej „Voucher”) w trakcie rejestracji w recepcji Kliniki.
 6. Obniżka ceny wynikająca z Voucher’a jest jednorazowa i wynosi 20% wartości Usługi.
 7. Ilość Voucher’ów okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 6 niniejszego Regulaminu.
 8. Skorzystanie z Promocji na warunkach określonych w pkt. 5 Regulaminu możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 9. Promocja nie łączy się z obniżką ceny, do której uprawnia Karta Stałego Klienta. W przypadku posiadania Karty Stałego Klienta, Klient przed wykonaniem usługi wybiera obniżkę wynikającą z programu lojalnościowego bądź wynikającą z niniejszego Regulaminu Promocji. 
 10. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.
 11. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.