Strefa pacjenta

Regulamin Programu „Mój Dentysta – Dental-Care!”

Regulamin Programu „Mój Dentysta – Dental-Care!”

1. Organizatorem Programu „Mój Dentysta – Dental-Care!” (zwanego dalej „Programem”) jest Dental-Care Agnieszka Nieścieronek spółka jawna z siedzibą w Żywcu przy ul. PCK 4, 34-300 Żywiec, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000286618, NIP: 553-239-38-82, REGON: 240709793, zwana dalej Organizatorem.

2. Program trwa od dnia 4 kwietnia 2017 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

         a) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę, która kiedykolwiek skorzystała z usług Kliniki i zamierza skorzystać z usług Kliniki ponownie;

         b) Wizycie – należy przez to rozumieć wizytę w Klinice w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi/usług świadczonych w Klinice.

4. Program skierowany jest do Klientów wszystkich gabinetów stomatologicznych Organizatora (dalej „Klinika”) oraz do Nowych Pacjentów w rozumieniu pkt 6 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu.

5. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej Wizyty w Klinice, na zasadach określonych w Regulaminie:

         a) przez Klienta – w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług wykonanych podczas jednej Wizyty, następującej po Wizycie Nowego Pacjenta w rozumieniu pkt 6 lit. b) i c);

         b) przez Nowego Pacjenta w rozumieniu pkt 6 lit. b) i c) niniejszego Regulaminu – w wysokości 10 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.

6. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:

         a) Polecił usługi Organizatora osobie trzeciej;

         b) Osoba trzecia skorzystała z co najmniej jednej odpłatnej usługi Kliniki Organizatora wskazując w czasie rejestracji dane Klienta (imię, nazwisko, miejscowość), który polecił jej usługi Kliniki (dalej „Nowy Pacjent”);

         c) Nowy Pacjent rozpoczyna leczenie w gabinetach Kliniki po raz pierwszy (jako pacjent pierwszorazowy).

7. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 6 powyżej, przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu najbliższej wizyty Klienta w Klinice.

8. Nowy Pacjent może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Klinice.

9. Informacja o programie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.dental-care.pl oraz na profilu Facebook Organizatora znajdującego się pod adresem URL: https://www.facebook.com/DentalCare.Niescieronek.

10. Klient może polecić usługi Kliniki nieograniczonej liczbie Nowych Pacjentów i za każde spełnienie warunków uczestnictwa w Programie zgodnie z pkt 6 powyżej, otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 20% ceny brutto usług zrealizowanych w ramach jednej Wizyty w Klinice.

11. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym w szczególności z obniżką, do której uprawnia Karta Stałego Klienta, Voucher lub inne Programy. Klient przed wykonaniem usługi wybiera promocję lub program, z jakiego chce skorzystać.

12. Program nie dotyczy perdiodontologii, ortodoncji, implantów, protetyki, implantoprotetyki i leczeniu w znieczuleniu ogólnym.

13. Promocja wynikająca z niniejszego Regulaminu nie znajduje zastosowania do usług oferowanych przez Klinikę, które zostały objęte inną promocją.

14. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.dental-care.pl oraz w jego siedzibie.